• 2106824757

  • Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Μαρούσι

Ειδικό Μαθησιακό

Το ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία). Αναφερόμαστε σε παιδιά που δυσκολεύονται σημαντικά στην αποκωδικοποίηση (ανάγνωση, κατανόηση, γραφή) ή/και στη γραπτή έκφραση ή/και στα μαθηματικά. Η παρέμβαση αφορά στη δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος μαθησιακής αποκατάστασης. Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιείται πάντα σε συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον του παιδιού, ώστε να επιτυγχάνεται η γενίκευση των εκάστοτε στόχων.

Ειδικό Παιδαγωγικό

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με αναπτυξιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες. Η δουλειά μας με τα παιδιά εστιάζει στην καλύτερη κατανόηση και προσαρμογή του παιδιού στο περιβάλλον του και στην ανάπτυξη των γνωστικών και συναισθηματικών του δεξιοτήτων. Παράλληλα, πολύ συχνά παρέχεται εκπαίδευση και στους γονείς, οι οποίοι υποστηρίζονται προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις δυσκολίες του παιδιού, καθώς και να το διευκολύνουν σε αυτή του την προσπάθεια.

Οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται μέσα από τη συνεργασία με το παιδί, την οικογένεια και το σχολείο. Το προφίλ κάθε παιδιού, όπως προκύπτει από την διεπιστημονική αξιολόγηση, οδηγεί στη δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος παιδαγωγικής παρέμβασης. Το υλικό βασίζεται σε μια ποικιλία εξειδικευμένων μεθόδων (TEACCH, PECS, κοινωνικές ιστορίες, παραμύθι και δραματοποίηση, βιωματικές δραστηριότητες). Το πρόγραμμα παρέχεται σε ένα δομημένο μαθησιακό περιβάλλον και προσαρμόζεται με βάση το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, τις ανάγκες και τις δυσκολίες του, τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις του.

Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικοσυναισθηματικές δραστηριότητες στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του παιδιού στους τομείς του παιχνιδιού, της επικοινωνίας και της κοινωνικοποίησης, της αυτοαπασχόλησης και της αυτοεξυπηρέτησης, της αντίληψης και της προσοχής. Το παιδί αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον του -σε ένα αρχικά σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο, το οποίο σταδιακά διευρύνεται- αποκτά θετικές εμπειρίες επικοινωνίας, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης με αποτέλεσμα να προχωρά σε μια καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και του κόσμου που το περιβάλλει. Δομεί έτσι την εμπειρία του και αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε ένα περιβάλλον, το οποίο βιώνει ως περισσότερο κατανοητό και λιγότερο αγχογόνο. Η παρέμβαση πραγματοποιείται πάντα σε συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον του παιδιού ώστε να επιτυγχάνεται η γενίκευση των εκάστοτε στόχων.

    Φόρμα Ενδιαφέροντος