Τμήμα καθημερινής μελέτης σχολικών μαθημάτων

Στο χώρο μας πραγματοποιείται καθημερινά πρόγραμμα μελέτης και οργάνωσης της διδακτικής ύλης του δημοτικού. Μια ομάδα έμπειρων- καταρτισμένων παιδαγωγών και εξειδικευμένων ειδικών παιδαγωγών στελεχώνουμε το εγχείρημα, έχοντας ως κύριο μέλημά μας την εποικοδομητική ενίσχυση των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο, υπό το πρίσμα ότι η γνώση οφείλει να διευρύνει τους ορίζοντες κάθε παιδιού. Προσεγγίζοντας το σύστημα μελέτης βάσει ουσιωδών παιδαγωγικών προτύπων και σύγχρονων στρατηγικών μελέτης, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά, να προετοιμάζονται με τον πιο ευχάριστο τρόπο για τα μαθήματα της επόμενης μέρας και να καλύπτουν τυχόν κενά στην ήδη διδαχθείσα σχολική ύλη.

Μέσω της καθημερινής εξάσκησης και εξοικείωσης με εξειδικευμένες μνημονικές τεχνικές, που συχνά αντλούνται από τις σύγχρονες προσεγγίσεις της μαθησιακής αποκατάστασης και από το χώρο του θεάτρου στην εκπαίδευση, τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά και αφομοιώνουν με το βέλτιστο τρόπο τη σχολική ύλη. Στόχος μέσω της διαδραστικής διαδικασίας είναι οι ικανότητες των μαθητών να μετουσιωθούν σε δεξιότητες μελέτης συμβάλλοντας προοδευτικά στη δυνατότητα κατάκτησης ελέγχου των γνώσεων τους (μεταγνώση) και στην αυτενέργεια τους. Επίσης, όπου κριθεί αναγκαίο, υπάρχει η δυνατότητα εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης από τους ειδικούς παιδαγωγούς ή και ειδικούς θεραπευτές. 
Ενισχυτική διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος μελέτης, λειτουργεί τμήμα διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων της μέσης εκπαίδευσης. Ακολουθώντας τους δρόμους της ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης, εφαρμόζονται στρατηγικές διδασκαλίας, που στηρίζονται στην παιδοκεντρική και ενεργητική φύση της, που κάθε εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να θέτει ως στόχο, αν θέλει να είναι ουσιαστική.
Εφαρμόζοντας εξειδικευμένες τεχνικές από το χώρο σύγχρονων γλωσσοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη γλωσσική συνέχεια και διαδοχή, εκκινώντας από την κατανόηση του δομολειτουργικού συστήματος της αρχαίας ελληνικής, μέχρι τις ιδιαιτερότητες του νέου ελληνικού λόγου και βαθμιαία, διευρύνουν τις δυνατότητες της προσωπικής τους έκφρασης, αντίληψης και κριτικής ικανότητας.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές καλύπτουν τη διδαχθείσα σχολική ύλη, στοχεύοντας στην κατανόηση και βαθιά εμπέδωση των πληροφοριών, μέσω της εφαρμογής κωδικοποιημένων και χρηστικών στη μελέτη σημειώσεων και σχεδιαγραμμάτων. Το λεξιλόγιο είναι εμπλουτισμένο, προκειμένου να ενδυναμωθεί η εκφραστικότητα του μαθητή που εκτιμάται στο γυμνάσιο και απαιτείται στο Λύκειο. Επιπλέον, μέσω της επεξεργασίας ποικίλων και διαφορετικών κειμένων από έγκριτες πηγές, εξοικειώνονται με μνημονικές και μεταγνωστικές τεχνικές και σταδιακά, μαθαίνουν να τις εφαρμόζουν σε συνδυαστικές ασκήσεις γραμματικοσυντακτικού τύπου ή παραγωγής κειμένου.
Στόχος της ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι η αποτελεσματική διεκπεραίωση των σχολικών απαιτήσεων στα φιλολογικά μαθήματα, η κάλυψη των κενών που ενδεχομένως έχουν συσσωρευτεί, δυσχεραίνοντας την εξέλιξη του παιδιού και αναμφίβολα μια γόνιμη και ευχάριστη εκπαιδευτική διεργασία που θα διευρύνει τους νοητικούς χάρτες των μαθητών.

*Η ενισχυτική διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένα ή σε ολιγομελή γκρούπ. Πριν την έναρξη των μαθημάτων, προκρίνεται συνάντηση με τους γονείς προκειμένου να τεθούν οι διδακτικοί στόχοι και να συζητηθούν οι ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.   Γεωργία Δεμέστιχα

   MSc & MA Κλασική Φιλόλογος
   Υπεύθυνη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου-Λυκείου

   [email protected]